Όροι Χρήσης WeddingPlan.gr

Ο παρόν δικτυακός τόπος, www.WeddingPlan.gr, κατασκευάστηκε και λειτουργεί από Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α Ο.Ε» (ή Digilex), η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους, και εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 3, Τ.Κ 15231. Σκοπός του WeddingPlan.gr είναι να προβάλει πληροφορίες για το γάμο και την βάπτιση στους επισκέπτες του site. Οι Υπηρεσίες που παρέχει το WeddingPlan.gr είναι αποκλειστικά πληροφοριακού και διαφημιστικού χαρακτήρα και υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο WeddingPlan.gr είναι πληροφορίες, οι οποίες είτε αναρτώνται απευθείας από τις εταιρείες/επιχειρήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών είτε αναρτώνται από την συντακτική ομάδα του WeddingPlan.gr. 
 
1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών - Μελών
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του WeddingPlan.gr αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το WeddingPlan.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του. 
 
2.Προσωπικά Στοιχεία
Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς το WeddingPlan.gr λειτουργεί σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών και μόνον. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
2.1 Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά.
2.2 Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων.
2.3 Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
2.4 Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης.
2.5 Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά..
2.6 Δεν πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
2.7 Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.
2.8 Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο WeddingPlan.gr, μας εξουσιοδοτείτε πλήρως για τον έλεγχο και την χρήση των πληροφοριών αυτών.Το WeddingPlan.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.
 
3. Κυρώσεις
Το WeddingPlan.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:
3.1 Όταν οι ενέργειες των μελών/χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.
3.2 Όταν υφίσταται αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο WeddingPlan.gr.
3.3 Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες εις βάρος των χρηστών / μελών του WeddingPlan.gr.
 
4. Συνδρομητικές υπηρεσίες
Για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο WeddingPlan.gr (εφεξής αποκαλούμενη ο «Συνδρομητής»), ζητούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση  της έδρας της επιχείρησης ή/και υποκαταστημάτων, στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο,- E-mail, fax κλπ), στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της WeddingPlan.gr καθώς είναι απαραίτητα για την έκδοση των κάθε φορά απαιτούμενων φορολογικών και άλλων παραστατικών. Η WeddingPlan.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν δηλώσετε εγγράφως αντίθετα σχετικά.
 
5. Περιορισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες που μεταδίδει το WeddingPlan.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται, αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες κατά κύριο λόγο δημιουργούνται από την συντακτική ομάδα του site ή από τις επιχειρήσεις/καταστήματα.
Για το λόγω αυτό, συνιστάται στους χρήστες του WeddingPlan.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των καταστημάτων (ή ηλεκτρονικών καταστημάτων) καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερωθούν πιο εμπεριστατωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιλογής τους.
Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με τον διαφημιζόμενο (επιχείρηση), εσείς καθιστάτε αζήμια και απαλλάσσετε την WeddingPlan.gr από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της Συμφωνίας. Επιπρόσθετα, υποχρεούστε να εξαιρείτε, να καθιστάτε αζήμια και να απαλλάσσετε την WeddingPlan.gr από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. Η WeddingPlan.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή διαφημίζεται μέσω τον δικτυακό τόπο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση (εντός ή εκτός Ελλάδος) και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.
 
Η WeddingPlan.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την WeddingPlan.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η WeddingPlan.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.  Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος (επιχείρηση), μετά την ενεργοποίηση ενός κουπονιού/προσφορά, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, η WeddingPlan.gr ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι σας.
Τέλος ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο site και στις υπηρεσίες της WeddingPlan.gr, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.
 
6. Ασφάλεια συναλλαγών
Η WeddingPlan.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ Καταχώρηση στον Οδηγό Επαγγελματιών). Οι Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την WeddingPlan.gr, και καταργούν κάθε τυχόν προηγούμενη συμφωνία που ενδεχόμενα υπήρχε. Η χρήση λογισμικού τρίτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους συνεπ’αγεται αυτομτάτως την υποχρέωσή σας να τηρείτε τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που εκείνοι έχουν καθορίσει. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της WeddingPlan.gr να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά του, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή ως περιορισμός της έκτασης εφαρμογής ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων. Ακυρωσία ή ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους όρους του παρόντος δεν επιδρά κατά κανέναν τρόπο στο κύρος των υπόλοιπων όρων αυτής. Καμία νομική ή συμβατική ισχύ εν έχουν οι τίτλοι των ενοτήτων του παρόντος. Σκοπός τους είναι η διευκόλυνση των χρηστών / συνδρομητών και μόνο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.Το WeddingPlan.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του WeddingPlan.gr.Το WeddingPlan.gr σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγω, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές. Το WeddingPlan.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών.
 
8. Πνευματικά δικαιώματα.
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του WeddingPlan.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας. Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της WeddingPlan.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
 

image image image

Νύφη

Νυφικά, αξεσουάρ, κοσμήματα! Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την μέρα του γάμου σας.

Ομορφιά

Μακιγιάζ, Μαλλιά, Χτενίσματα, Νύχια! Γίνε πιο όμορφη από ποτέ, την μέρα του γάμου.

 

Γάμος

Τα πάντα που πρέπει να γνωρίζεις και να κάνεις για να οργανώσεις μοναδικά ένα τέλειο γάμο.

Δώρα

Ευχές και Δώρα, για τη γυναίκα, τον άντρα, τους κουμπάρους, τα παιδιά και τους καλεσμένους.

 

Βάπτιση

Τα πάντα που χρειάζεται να ξέρεις για να οργανώσεις μια αξέχαστη βάπτιση στο μωρό σου.

Πάρτυ

Catering, μουσική, τραγούδια, χοροί! Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για ένα αξέχαστο πάρτυ γάμου.

 
Καταχωρήσεις
image

Pogonatos JewelleryΣτα Κοσμηματοπωλεία Pogonatos Jewellery θα βρείτε πανέμορφα κοσμήματα που θα συνοδεύσουν τις πιο...

image

Victoria HΕπισκεφθείτε τη boutique των "Comme il Faut" και θα νιώσετε την καλαισθησία και την κομψότητα να σας...

image

Μπαλκόνι στις ΚυκλάδεςΑναλαμβάνουμε να οργανώσουμε τη γαμήλια δεξίωση ή τη βάφτιση του παιδιού σας προσφέροντάς...

image

Aegialis Hotel & SpaΤο νησί της Αμοργού και το Aegialis Hotel & Spa αποτελούν μία ξεχωριστή επιλογή για το γάμο σας ή το...

Newsletter

Κάντε δωρεάν εγγραφή για να λαμβάνετε κάθε μήνα το newsletter με προτάσεις που θα σας συναρπάσουν!

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το WeddingPlan.gr

- Εγγραφή στο Newsletter -